NIEUWS

DSC_2332.jpg

Verslag bijeenkomst 13 oktober

Donderdag 13 okt jl. was de eerste bijeenkomst van PLATFORM THEATER. Tussen 13.00 en 14.00 uur waren er drie verschillende groepen op werkbezoek. Er was een groep te gast bij DOX, een groep bij het UCK en een groep bij het Creative College.Daarnaast was er een bijeenkomst van de programmaraad van PLATFORM THEATER en waren er nog wat onderlinge afspraken tussen verschillende partijen.

Om half drie verzamelde iedereen in het Creative College, waar we waren uitgenodigd door Richard Molenschot, de studieleider van de kersverse opleiding performer (MBO theater) van het Creative College, en wat een heel fijne plek was voor deze bijeenkomst. Om drie uur begon de centrale bijeenkomst, en telden we 37 deelnemers. Na een warm welkom aan iedereen, presenteerden een zestal sprekers elk één onderwerp, waar men tussen half vier en half vijf in kleinere groepen (naar eigen keuze) verder over kon spreken. Onderwerpen die werden gepresenteerd;

Talentontwikkeling (Irene Jongbloets en Kiki van Aubel)

Ruim een jaar geleden is PLATFORM THEATER (toen nog netwerk jeugdtheaterscholen) benaderd door het FCP met de vraag of wij een plan wilden indienen voor de vier jarige regeling talentontwikkeling. Veel aanvragen vanuit theater worden niet gehonoreerd, omdat ze niet voldoen aan de eis ten minste in 4 provincies te opereren. Een plan onder de vlag van PLATFORM THEATER zou daar bij kunnen helpen. Irene en Kiki presenteren een eerste schets, en zijn benieuwd hoe de medetafelgenoten hun talentontwikkeling hebben georganiseerd.

Conclusie na een divers gesprek:

  • De talentvolle speler die méér wil, vindt zijn of haar weg wel.
  • Er is voldoende gaande op de verschillende plekken in het land, met name in de regio’s waar de plekken veel spelers hebben.
  • Wellicht is dit in bepaalde regio’s anders en zou hierover nog een gesprek kunnen komen. Irene & Kiki onderzoeken die behoefte.
  • Werkgroep met mensen uit het veld om hierover verder te praten; het 4 windstreken comité.

Er is behoefte aan een meer specifiek vraag vanuit het FCP, maar ook dat wij kunnen aangeven waar behoefte aan is. FCP uitnodigingen en de behoefte delen vanuit deze sessie (om nog meer expertise te delen en jongeren samen te brengen – bij voorkeur in Havenwerk en de mogelijkheid om jongeren op een festival te laten spelen). Dit in plaats van direct in te gaan op de aanvankelijk vraag vanuit FCP; daar wordt in deze samenstelling nl nog geen gehoor aan gegeven.

De vraag rees in dit gesprek ook over of we het hebben over talentontwikkeling als cultuurparticipatie of over talentontwikkeling om mensen op te leiden voor een kunstvakopleiding. Er (b)lijken gemengde gevoelens te bestaan om leerlingen alleen op te leiden voor een kunstvakopleiding omdat de kans op werk daarbinnen heel moeilijk is. Dit is natuurlijk wel een discussiepunt, als je kijkt naar sport dan zijn er ook een heleboel die talent trainingen volgen en maar weinigen die de top halen.

Foto: Guido Bosua

Foto: Guido Bosua

Communicatie van en met PLATFROM THEATER (Victor Schutijser en Wouter van Balveren)

PLATFORM THEATER heeft nu een maandelijkse nieuwsbrief, een facebook pagina, twitter, en communiceert veel per e-mail. Welke informatie willen de leden op welke manier ontvangen? Hoe kunnen we ook jullie zover krijgen je informatie met ons, en dus met de andere leden van het platform te delen?

Naar aanleiding van een mail van Pieter (TF GEKKOO) zijn we bezig met de communicatie van het PLATFORM opnieuw in te richten. Niet alle communicatie loopt op dit moment via Victor, de communicatiemedewerker, wat zorgt voor verschil in berichten die naar buiten gaan. Alle communicatiekanalen hebben nu een specifiek doel gekregen, zo wordt er doelgerichter gecommuniceerd is de gedachte.

Tijdens de discussie over de communicatie kwamen we eigenlijk op de vraag wat het PLATFORM moet zijn, de programmaraad is daar ook mee bezig. Naar aanleiding van die discussie sluiten er een aantal mensen aan bij dit gesprek.

Foto: Guido Bosua

Foto: Guido Bosua

Havenwerk/Kunstbaken (Erik-jan Post)

Havenwerk heeft, zoals het er nu naar uitziet, voor de komende vier jaar geen structurele subsidie van het FCP, een van de pijlers van het festival. Erik-jan Post onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een doorstart, met een aangepaste invulling; het deelnemen aan het festival wordt belangrijker. Een eerste schets is om acht (inter)nationale groepen uit te nodigen, die elk hun voorstelling spelen, maar daarnaast ook met elkaar een workshopprogramma volgen, waarin ze, in gemengde groepen, met elkaars makers aan de slag gaan. Groter belang voor de uitwisseling tussen de jongeren en de (jonge) makers.

In de zomer heeft festival Havenwerk gehoord dat de meerjarige rijkssubsidie via het Fonds voor Cultuurparticipatie niet wordt verlengd. Nu staan we voor de vraag of en hoe kan je Havenwerk realiseren zonder deze significante bijdrage. De vraag of werd al snel beantwoord met Nee, je kan niet hetzelfde doen voor 100.000 euro minder per jaar. Wel lijkt er een breed draagvlak voor een vervolg. Een vervolg wat uit gaat van kleinere schaal, meer inkomsten via bijdrage van deelnemers op basis van te maken reis en verblijfskosten, meer uitwisseling en verdieping door middel van workshops, meer cross-overs tussen kunstdisciplines maar ook tussen binnenschoolse en buitenschoolse deelnemers. Op dit vervolg wordt nu gebroed. De nieuwe regeling amateurkunstfestivals in de regio van het FCP zal vermoedelijk vanaf voorjaar beschikbaar zijn. Dat betekent ook dat het Theaterschip sowieso heeft besloten om de editie van 2017 te annuleren.

Over een nieuwe opzet en daarmee nieuw festival vanaf 2018 wordt nu gesproken met diverse organisaties. Kortom wordt vervolgd.

Hoe jongeren de weg te wijzen (Hanna Timmers)

Centraal staat de gedachte dat we als instellingen/makers meer en meer denken vanuit het belang van de jongeren, en minder vanuit ‘onze’ jongeren. Welke stappen, welke projecten, welke workshops zouden welke jongeren verder kunnen helpen, inspireren? Hoe wijs je ze de weg naar bijzondere projecten, zoals die van Theater Na de Dam of kerstprojecten voor het Nationale Toneel, maar ook zomerweken of uitwisselingen, zodat ook jongeren uit minder voor de hand liggende plekken die weten te vinden. Welke rol kunnen wij daarin spelen?

‘Een jongere is geen eigendom, maar vooral van zichzelf’.

We hebben gesproken over de manier waarop organisaties of makers soms jongeren claimen als ‘hun jongeren’, terwijl het goed is voor de (talent)ontwikkeling om jongeren met meerdere makers en op meerdere plekken aan de slag te laten gaan. Het was interessant om te merken dat er vanuit de makers en docenten soms het idee heerst dat organisaties het niet leuk vinden als je jongeren mee neemt naar andere projecten en andere organisaties. Dat gaat er dan enerzijds om dat je de kwaliteit niet kunt controleren, maar ook soms een angst leerlingen te verliezen (dalende leerlingaantallen). Er is een verandering op gang erkenden de mensen die bij organisaties aan de leiding staan; zij zijn minder bang en zien het voordeel van mobiliteit van jongeren. Eigenlijk was iedereen erg voor die mobiliteit. Vraag kwam naar boven waarom het dan toch weinig gebeurt. Het gaat vooral om een cultuuromslag. Het zou goed zijn om docententeams mee te nemen in de ‘open’ gedachten. Van je docenten te eisen dat ze op de hoogte zijn van het werkveld, weten wat er in de stad speelt, weten wat de goede plekken voor jongeren zijn om door te spelen of meer ervaring op te doen. Want niet alle dramadocenten weten wat er speelt in het veld, wie de belangrijke spelers zijn en wat de regionale of landelijke projecten zijn waar jongeren aan mee kunnen doen.

De speelwildernis (Bart Corduwener)

De speelwildernis is een stuk grond van 20 hectare bij Almere. In samenspraak met verschillende natuurorganisaties organiseert Bart Corduwener hier het hele jaar door theaterworkshops, op locatie. Natuur-en cultuureducatie in één. Bart wil graag sparringpartners, om te komen tot een grotere, spannender invulling. Mensen met ideeën over theater met kinderen en jongeren in de natuur.

Foto: Guido Bosua

Foto: Guido Bosua

De agenda van 2016/2017 (Guido Bosua)

Traditie getrouw organiseerden we een aantal bijeenkomsten per jaar; soms zelfstandig (docenten/makersdag) soms als onderdeel van iets groters (de Kunst van, de dag met BBD, seminar tijdens Havenwerk) Platform

Ik zou graag nog 3 tot 6 bijeenkomsten organiseren, komend jaar. Voor wie, wat waar, waarom? Kan klein, startend vanuit een persoonlijke vraag. Kan regionaal of provinciaal. Kan gericht op een van onze doelgroepen. Of groot en landelijk en voor iedereen.

Na deze korte presentaties gingen we uiteen in zes groepen. Twee daarvan waren groot; het gesprek rond talentontwikkeling en het gesprek over hoe jongeren op de voor hen interessante projecten te wijzen. Na een korte pauze kwamen we weer plenair bijeen, en deden alle groepen kort verslag van hun gesprekken. Om kwart over vijf sloten we af, en was er nog een fijne borrel, tot zes uur.

Agenda 2016/2017; werd een leuk gesprek met een derde jaar student aan de HKU. We gaan kijken of we een bijeenkomst kunnen organiseren waarin de studenten van verschillende theaterdocentenopleidingen (3e en 4e jaars) elkaar kunnen ontmoeten, en via werkbezoeken kennis kunnen maken met verschillende spelers uit het veld.

Victor SchutijserVerslag bijeenkomst 13 oktober
Share this post